Krimuldas vidusskolas nolikums

Skolas akreditācijas lapa, programmu licences

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pašvērtējuma ziņojums 2022.g.

Pašvērtējuma ziņojums 2021.g.

Pašvērtējuma ziņojums 2020.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2017.g.

Pašvērtējuma ziņojums 2011.g.

Audzināšanas darba programma

Krimuldas vidusskolas karjeras izglītības programma 1. – 12.klasei 

Izglītības procesa organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā Krimuldas vidusskolā

Krimuldas vidusskolas vienotā kārtība par attālinātā mācību procesa norisi no 2021.gada 22.novembra

Kārtība, kādā Krimuldas vidusskolā tiek īstenota izglītības programma ģimenē

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos Krimuldas vidusskolā

Kārtība, kādā notiek bērnu sūdzības iesniegšana un izskatīšana

Kārtība, kādā notiek izglītojamo uzņemšana Krimuldas vidusskolā

I. Uzņemšana 1. klasē iesniegums

1. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta otro daļu vecāki (aizbildņi) piesaka bērnu mācībām Krimuldas vidusskolas (turpmāk Skolas) 1. klasē tajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.
2. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta trešo daļu atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu (medicīniskā karte 026/u veidlapa).
3. Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

3.1. iesniegumu;
3.2. medicīnisko karti (026/u veidlapa);
3.3. izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.

II. Uzņemšana 2. – 9. klasē iesniegums

1. Lai izglītojamo pieteiktu Skolā, vecāki iesniedz direktoram adresētu iesniegumu.

2. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

2.1. iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
2.2. medicīnisko karti (026/u veidlapa);
2.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

3. Izglītojamo uzņem Skolā noteiktā klasē ar direktora rīkojumu.

III. Uzņemšana 10. klasē iesniegums

1. Lai izglītojamo pieteiktu Skolā, vecāki iesniedz direktoram adresētu iesniegumu.

2. Pamats izglītojamā uzņemšanai 10.klasē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.

3. Lēmumu par izglītojamo uzņemšanu pieņem ar skolas direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija.

4. Uzņemšanai 10. klasē, skolas kancelejā jāiesniedz:

4.1. vecāku vai izglītojamā, kas vecāks par 16 gadiem, rakstīts iesniegums skolas direktorei;
4.2. medicīniskā karte (026/u veidlapa).

IV. Uzņemšana 11.-12. klasē iesniegums

1. Lai izglītojamo pieteiktu Skolā, vecāki iesniedz direktoram adresētu iesniegumu.

2. 11.un 12.klasē izglītojamo uzņem, ja viņš ir iesācis apgūt tādu vispārējās vidējās izglītības programmu, kura tiek realizēta Krimuldas vidusskolā.
3. Pamats izglītojamā uzņemšanai 11. un 12.klasē ir visos programmas mācību priekšmetos saņemts vērtējums, kas atbilst mācību priekšmetu standartos noteiktajam sasniedzamajam rezultātam, t.i., nav zemāks par 4 ballēm.