Krimuldas vidusskolas nolikums

Skolas akreditācijas lapa

Iekšējie kārtības noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Krimuldas vidusskolas gada darba plāns 2023./2024.m.g.

Darba kārtības noteikumi

Skolas padomes reglaments

Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Pašnovērtējuma ziņojums 2023.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2022.g.
Pašnovērtējuma ziņojums 2021.g.
Pašvērtējuma ziņojums 2020.g.
Pašnovērtējuma ziņojums 2017.g.
Pašvērtējuma ziņojums 2011.g.

Audzināšanas darba programma

Krimuldas vidusskolas karjeras izglītības programma 1. – 12.klasei 

Karjeras izglītības īstenošanas plāns 2023./2024.m.g.

Izglītības procesa organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā Krimuldas vidusskolā

Krimuldas vidusskolas vienotā kārtība par attālinātā mācību procesa norisi no 2021.gada 22.novembra

Kārtība, kādā Krimuldas vidusskolā tiek īstenota izglītības programma ģimenē

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos Krimuldas vidusskolā

Kārtība, kādā notiek bērnu sūdzības iesniegšana un izskatīšana

Kārtība, kādā notiek izglītojamo uzņemšana Krimuldas vidusskolā

I Uzņemšana 1. klasē iesniegums
II Uzņemšana 2. – 9. klasē iesniegums
III Uzņemšana 10. klasē iesniegums
IV Uzņemšana 11.-12. klasē iesniegums