Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:

veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību;

motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus;

konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses, temperamentu, veselību;

sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot izglītojamajiem veikt pašvērtējumu.

veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai;