“Izglītotā sabiedrībā lasīšana ir pamatprasme, kas nepieciešama izglītībā un darbā. Bet lasīšana ir kas vairāk– tā veicina radošumu, sniedz prieku, zināšanas un mērķi. Lasošs cilvēks pilnībā iekļaujas pasaulē, tās vēsturē, kultūrā un nākotnē.

Lasīšana ir veids, kā runāt par dzīvi– tā liek mums domāt par to, kas mēs esam un kādas izvēles mums dzīvē ir dotas.”

(D. Kendall)

Darba laiks:

P., O., T., C., P. no plkst. 8.00-16.00

Katra mēneša pēdējā otrdiena metodiskā diena

 

Vispārīgs raksturojums:

Krimuldas vidusskolas bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2009.gada 18. maijā  Bibliotēkas reģistrācijas Nr. BLB 2014.

Mērķis:

 • plānot un organizēt bibliotēkas darbību, organizēt grāmatu krājumu fondu komplektēšanu, lai nodrošinātu izglītības procesa organizāciju atbilstoši Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem mērķiem un nodrošinātu skolas īstenojamo vispārējās vidējās izglītības programmu realizāciju;
 • līdzdalība izglītības iestādes licencēto izglītības programmu noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;
 • darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām.

Uzdevumi:

 • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
 • attīstīt izglītojamos informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
 • veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos;
 • veicināt prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju;
 • atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā;
 • veidot un nostiprināt skolotāju spēju atrast, izmantot un demonstrēt dažādos datu formātos uzglabātu informāciju;
 • uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās mācību grāmatas, elektroniskās publikācijas un citus iespieddarbus;
 • sadarboties ar citām pašvaldības un valsts mēroga bibliotēkām;
 • iesaistīties skolas iekšējās vērtēšanas un attīstības plānošanā.

Bibliotēka apkalpo Krimuldas vidusskolas izglītojamos, viņu vecākus, pedagogus, darbiniekus, absolventus.