Limbažu fonda projekts ,,Labdarības skola’’

fonds

2016. gada marta mēnesī Krimuldas vidusskola iesaistījās Limbažu fonda projektā ,,Labdarības skola’’. 1. martā skolā uz tikšanos ieradās Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Juris Salmiņš un Limbažu fonda valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane. Viņi pastāstīja par fonda darbību un aicināja skolēnus iesaistīties šajās aktivitātēs. Jau no pirmās dienas centāmies apzināt, ko varam izdarīt. Patiess prieks bija, ka mūsu skolas skolēni ar lielu degsmi iesaistījās ,,Labdarības skolas” aktivitātēs.

1.a klase un audzinātāja I.Rupeika veidoja koncertprogrammu un pavasarīgas dāvaniņas –puķu podiņus veco ļaužu mītnes ,,Pēterupe’’ ļaudīm. Lieldienās klase devās uz veco ļaužu mītni “Krimulda”, kur sniedza koncertu. Bērniem patika iepriecināt šos cilvēkus. Paldies pansionāta ļaudīm par laipno un sirsnīgo uz ņemšanu un jaukām pārsteiguma dāvaniņām!
1.b klase un audzinātāja I.Bērziņa devās uz Krimuldas novada Sociālo dienestu, kur nogādāja sarūpētās rotaļlietas, apģērbu un spēles maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.
2.a klase un audzinātājā V.Dankaniča izgatavoja grāmatzīmes aptiekas apmeklētājiem Raganā. Bērni iepriecina cilvēkus, kuri pērk medikamentus, lai drīzāk izveseļotos.
2.b klase audz. E.Kanberga apciemoja pensionārus Sunīšos un iepriecināja ar koncertu, pašgatavotām apsveikuma kartiņām, apgleznotiem māla podiņiem, puķu sēklām, aveņu tēju un ekoloģisku zemi – biohumusu. Lai darbošanās prieks kliedē vientulības sajūtu un ir prieks par pavasari!
3.a kl. un audz.B.Liepiņa ar skolēniem iesēja samtenes, kuras audzēs un stādīs skolas priekšā, lai visus iepriecinātu līdz vēlam rudenim.
3.b.kl. un audz Dz Grinberga šajā labdarības pasākumā iesaistīja arī vecākus un kopā izgatavoja putnu būrīšus spārnotajiem draugiem, tādējādi rūpējoties par vidi, kurā paši dzīvojam.
4.a, 4.b kl. un audz. I.Loka, N.Riherte sniedza koncertu Krimuldas bērnudārzā, kopīgi ar mazajiem bērniem veidoja origami figūras, skolēni iemācīja mazajiem jaunu rotaļu. Prieks par to, ka paši skolēni spēj parādīt, ko var un prot.
6.b kl. un audz. A.Podziņa piedalījās pavasara sakopšanas darbos zemnieku saimniecībā ,,Klāviņi’’. Paldies par iespēju palīdzēt un gardo zupu!
8.a. kl. un audz. A.Kurtiņa piedalījās atpūtas parka ,,Reiņa trase” pavasara sakopšanas darbos.
8.b kl. un kl. audz. I.Cielēna savu labo darbu veltīja savai skolai un veica labiekārtošanas darbus skolas pagrabā, tā uzlabojot skolas telpas. Kopīgais darbs vairāk saliedēja skolēnus un norūdīja veicot fizisku darbu.
9.a, 9.b kl. un audz I.Poēma, Dz. Ginta sarūpēja barību nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem un devās uz dzīvnieku patversmi ,,Līči’.
11.kl. un audz G.Bratuškina apciemoja tos kādreiz Krimuldas skolai tik nozīmīgos cilvēkus, kurus neesam satikuši ilgāku laiku. Tikšanās ar bijušajiem Krimuldas vidusskolas skolotājiem un darbiniekiem apliecināja, cik interesantas, mums saistošas lietas šie cilvēki var pastāstīt par mūsu skolu, cik svarīgas ir šādas tikšanās un cik nepatīkama ir vientulība. Mēs esam ļoti pateicīgi bijušajai skolas medmāsai Janīnai Ozoliņai, skolas darbiniecei Ligitai Caunei, skolotājai Antoņinai Mednei par sirsnīgajām sarunām. Skolotāja Medne novēlēja visiem Krimuldas vidusskolas skolotājiem un skolēniem: “Lai sirdīm netrūkst mīlestības, un darbos, mācībās lai vienmēr veiksme! Lai acīs atspīd vairāk prieka, un nogurums lai vienmēr svešs!”
Piedalīšanās projektā ,,Labdarības skola” veicināja mūsu skolas skolēnos līdzjūtību, iecietību un veidoja izpratni par dažādām sabiedrības problēmām, veidoja piederības sajūtu videi, kurā dzīvojam.

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”

esf

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekts

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē.

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanai un tālākai attīstībai Krimuldas vidusskolas pedagogi ieguva 4. un 3. kvalitātes pakāpes.  

„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

esf

ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) īstenošana
Pierīgas izglītības iestādēs

ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) tika īstenots no 2008.gada 3.aprīļa un noslēdzas 2011.gada 31.augustā.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde koordinēja projekta īstenošanu Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Carnikavas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada, Ķekavas novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ropažu novada, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada un Stopiņu novada vispārējās izglītības iestādēs. Katram novadam Studiju un zinātnes administrācija bija piešķīrusi noteiktu mērķstipendiju kvotu, kas aprēķināta atbilstoši 7.-12.klašu skolnieku skaitam attiecīgajā novadā.

“Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”

eraf

Iesaistoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, Krimuldas vidusskola iekārtoja mūsdienīgus, modernus dabaszinību un matemātikas kabinetus, kuri ir pieejami visiem izglītojamajiem no 1.-12.klasei. No pašvaldības u.c. finansējuma, materiāltehniskais nodrošinājums tiek atjaunots.