LOGO

Krimuldas vidusskolas Izglītojamo pašpārvaldes sastāvs
2020./2021. mācību gadā

  • Toms Reinis Liepiņš
  • Laura Krista Jelniece
  • Karīna Žeglova
  • Luīze Anna Vimba
  • Tomass Ronis
  • Patrīcija Anna Rasimenoka
  • Elīza Podziņa
  • Renāte Kačerovska

Krimuldas vidusskolas Izglītojamo pašpārvalde darbojas no 1997.gada 30.marta Izglītojamo pašpārvalde savā darbībā ievēro Krimuldas Izglītojamo  pašpārvaldes nolikumu, Krimuldas vidusskolas nolikumu un Krimuldas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus u.c. skolas darbību reglamentējošus dokumentus. Izglītojamo pašpārvalde apvieno lēmējorgāna un izpildorgāna funkcijas.

Izglītojamo pašpārvaldes mērķis:

1. Panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu

2. Panākt izglītojamo atbildību par mācību darba sasniegumiem un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu

Galvenie uzdevumi:

1. Aizstāvēt un lobēt izglītojamo intereses

2. Sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem

3. Iesastīties skolas vides uzlabošanas procesos

4. Sadarboties ar skolas veselības komandu un avīzi “Dzīvais ūdens”

5. Iesaistīties skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā

6. Sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm