LOGO

Krimuldas vidusskolas Izglītojamo pašpārvaldes sastāvs
2023./2024. mācību gadā

Monta Kalveite 9.b

Monta Rupeika 8.b

Loreta Arhipova 7.b

Gabriela Garnizone 8.b

Kristaps Vimba 9.b

 

Krimuldas vidusskolas Izglītojamo pašpārvalde darbojas no 1997.gada 30.marta Izglītojamo pašpārvalde savā darbībā ievēro Krimuldas Izglītojamo  pašpārvaldes nolikumu, Krimuldas vidusskolas nolikumu un Krimuldas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus u.c. skolas darbību reglamentējošus dokumentus. Izglītojamo pašpārvalde apvieno lēmējorgāna un izpildorgāna funkcijas.

Izglītojamo pašpārvaldes mērķis:

1. Panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu

2. Panākt izglītojamo atbildību par mācību darba sasniegumiem un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu

3. Pilnveidot izglītojamo ikdienas dzīvi skolā

 

Galvenie uzdevumi:

1. Aizstāvēt un lobēt izglītojamo intereses

2. Sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem

3. Motivēt uz sasniegumiem, rādot labos piemērus

4. Iesaistīties skolas vides uzlabošanas procesos

5. Sadarboties ar Jauniešu radošās iniciatīvas grupu

6. Iesaistīties skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā

7. Sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm