Aicinām ģimenes, kurās ir 3 vai vairāk bērni, pieteikties pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām.

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 25.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” 26.punktu:

“Apmaksātu bērnu ēdināšanu pašvaldības dibinātās pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, piešķir ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni (t.sk., audžuģimenēm ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) līdz astoņpadsmit gadu vecumam vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, par periodu pēc 8. punktā minētā lēmuma piemērošanas brīža. Pirmsskolas izglītības iestādes apmaksājot brokastis, pusdienas, launagu un vispārizglītojošās izglītības iestādes apmaksājot kompleksās pusdienas.”

Apmaksātai ēdināšanai var pieteikties aizpildot iesnieguma formu Krimuldas novada Sociālajā dienestā vai izglītības iestādē.

Iesnieguma forma: Šeit!