Krimuldas vidusskolas vienotā kārtība par attālinātā mācību procesa norisi no 2020.gada 23.marta

 1. Mācību stundas notiek atbilstoši stundu sarakstam.
  1. 1. Katru pirmdienu izglītojamie e-klasē saņem norādes par ieteicamajām sporta aktivitātēm telpā un svaigā gaisā.
 2. Mācību procesa nodrošināšanai tiks izmantoti rīki – e-klase, uzdevumi.lv, soma.lv, WhatsApp, saziņa pa tālruni.
 3. Atbildīgā persona par saziņu ar izglītojamajiem un viņa vecākiem ir klases audzinātājs.
 4. Izglītojamajam obligāti katru dienu jāpārbauda aktuālā informācija e-klasē, ielogojoties  ar savu paroli.
 5. Informācija par mācību stundā veicamajiem darbiem katrai dienai tiks ievietota izglītojamā e-klases dienasgrāmatas mājas darbu sadaļā ne vēlāk kā līdz plkst. 8.50.
 6. Lai atvieglotu mācīšanos attālināti un saprastu, kas jāapgūst, visi skolotāji stundā uzdotajam  pievieno vienotu temata apguves plāna lapu, dokumenta nosaukumā norādot klasi, mācību priekšmetu, datumu.
 7. matemātikā, latviešu valodā, svešvalodās (izņemot klases, kurās mācību priekšmets ir 1 vai 2 stundas nedēļā) ir atļauts, veidot vienotu stundu plānu 2 stundām nedēļā.
 8. Laikā, kad ir paredzēta konkrētā mācību stunda, izglītojamie var rakstiski uzdot skolotājam jautājumus sistēmā e-klase vai citā alternatīvā veidā, savstarpēji vienojoties ar skolotāju.
 9. Izglītojamajiem  paliek spēkā arī iepriekšējie konsultāciju grafiki . Pagarinātās dienas grupas laikā 1.-4.klases izglītojamie arī var saņemt atbalstu no skolotāja, rakstot e-klasē.
 10. Izglītojamā sasniegumu vērtēšanā uzsvars ir uz formatīvo vērtēšanu (aprakstoši, i vai ni), pieļaujot arī summatīvo vērtēšanu.
 11. Ne retāk kā vienu reizi nedēļā skolotājs saņem no izglītojamā atgriezenisko saiti par apgūstamo tematu, skolotājs to norāda temata  apguves plāna lapā.
 12. Ja izglītojamajam ir ierobežota pieeja informācijas un mācību materiālu saņemšanai un izmantošanai elektroniski e-klasē, tad klases audzinātājs vienojas ar vecākiem par materiālu saņemšanas iespējām drukātā veidā vienai nedēļai.
 13. Ja izglītojamais dienā nav ielogojies e-klasē, uzskatīsim, ka viņš šajā dienā nav piedalījies mācību procesā. Nākamajā darba dienā klases audzinātājs noskaidro iemeslu, kāpēc izglītojamais nav ielogojies.
 14. Kavējumus atzīmē tikai klases audzinātājs kavējumu e-klases žurnālā “Kavējumi”. Ja izglītojamais neparādās arī otrā dienā (vecāks e-klase nav iesūtījis kavējuma zīmi), sociālais pedagogs saziņā ar klases audzinātāju noskaidro, kas ar izglītojamo noticis.
 15. Vecāki kā līdz šim ir tiesīgi rakstīt attaisnojošu zīmi skolas attālinātai neapmeklēšanai.
 16. Attālinātas mācīšanās laikā izglītojamajiem ir iespēja sazināties  ar skolas psihologu e-klasē, ja ir radušās grūtības un nepieciešams atbalsts.
 17. Logopēds katras nedēļas pirmdienā izglītojamajiem, kuriem noteiktas logopēda nodarbības, nosūta e-klasē uzdevumus un vingrinājumus  ar norādēm par to izpildi.
 18. Izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem iespēja katru darba dienu no plkst. 10.00-13.00 saņemt attālināto pedagoga palīga konsultāciju.
 19. Tiešsaistes mācību priekšmeta stundas pedagogi saskaņo ar direktores vietnieci izglītības jomā iepriekšējā mācību nedēļā.