Krimuldas vidusskolas piedāvājums vidusskolēniem

Nākamā gada 10. klašu skolēnus gaida lielas pārmaiņas, jo vidējo izglītību iegūsiet pēc jauna izglītības standarta, kas paredz atšķirīgus mācību priekšmetus dažādās vidusskolās. Krimuldas vidusskola piedāvā divu virzienu programmas – Vide un uzņēmējdarbība un Radošā pašizpausme.

Saskaņā ar jauno standartu, skolēni varēs vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem, – to nodrošina mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika veltīt padziļinātiem un specializētiem kursiem. Rezultātā skolēniem veidosies dziļāka izpratne un labākas prasmes apgūstamajos mācību priekšmetos, lielāka motivācija mācīties un spēcīgāka savu interešu apzināšanās. Kvalitatīvas izglītības piedāvājums un augstas prasības visās mācību jomās nodrošinās absolventu labāku kopējo sagatavotību turpmākajām gaitām.

Ko tas nozīmē?

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību:

 • mācību stundas tu kā vidusskolēns pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim ( ne vairāk kā 36 stundas nedēļā̄);

 • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā pakāpē (vispārīgā, optimālā vai augstākā ) atkarībā̄ no savām interesēm;

 • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;

 • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem;

 • tev būs iespēja apgūt specializētos kursus.

Krimuldas vidusskolā veidojam tādu  programmas piedāvājumu, lai tu 10. un 11. klasē apgūsti visus mācību priekšmetus optimālajā līmenī, kas nodrošina   pēc iespējas lielāku izvēles brīvība starp  padziļināti apgūstamajiem  mācību priekšmetiem augstākā līmenī 12. klasē.

Ko vēl piedāvā Krimuldas vidusskola?

 • Mācību grāmatas un darba burtnīcas;

 • Labiekārtotus mācību priekšmetu kabinetus;

 • Izmantot skolas bibliotēku ar bagātīgu grāmatu, laikrakstu un žurnālu klāstu;

 • Piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos Pierīgas novadā un valstī;

 • Piedalīties sporta sacensībās Pierīgas novadā un valstī;

 • 3 sporta un veselības stundas nedēļā, baseina darbības laikā viena no tām peldēšanas stunda;

 • Saņemt Censonības stipendiju EUR 65,00 pirms nodokļu nomaksas, ja skolēnam nav neviena vērtējuma zemāka par 7 ballēm (9.klases sekmju izraksts);

 • Pašvaldības transportu nokļūšanai mājās;

 • Būt aktīvam un piedalīties izglītojamo pašpārvaldē;

 • Iegūt autovadītāja apliecību;

 • Iespēja iegūt paralēli vidējās izglītības atestātam arī valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību Projektu vadībā vai Uzņēmējdarbībā;

 • Iespēja piedalīties mācību priekšmetu nedēļu organizēšanā un pasākumu vadīšanā;

 • Piedalīties starptautiskos projektos;

 • Piedalīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā;

 • Iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības – avīze “Dzīvais Ūdens”, skatuves runa, praktiskā matemātika, foto-video-animācijas pulciņš, volejbols, florbols, basketbols, peldēšana.

Kā iestāties?

Pamats izglītojamā uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Lēmumu par izglītojamo uzņemšanu pieņem ar skolas direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija.

Uzņemšana sākas 2021. gadā 14. jūnijā katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 14.00.

 

Skolas kancelejā jāiesniedz:

 1. vecāka vai pilngadīga izglītojamā iestādes vadītājam adresēts iesniegums. Iesniegums var tikt nosūtīts arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

 2. Iesniegumam pievieno:

 • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

 • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;

 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram. 

Lēmums par uzņemšanu tiek paziņots 30. jūnijā un  28. augustā.