2017./2018.mācību gada I. semestrī Krimuldas vidusskolā tika veicināta pedagogu sadarbība kopīga mācību darba plānošanai. Lai veiksmīgi ieviestu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, skolā tika organizēta savstarpēja stundu vērošanas un projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros vadītas mācību stundas” (mācību stundu grafiku un tēmas skatīt ŠEIT), šādā veidā liekot dažādu priekšmetu pedagogiem regulāri satikties, lai kopīgi izvirzītu mērķus izglītojamajiem un plānotu, kā tos sasniegt, izvērtētu izglītojamo sniegumus un apspriestu nepieciešamos uzlabojumus.

Mācību stundās tika izmantotas daudzveidīgas mācību darba formas, dodot iespēju izglītojamajiem strādāt individuāli un grupās, darboties pie starpdisciplināriem uzdevumiem ilgākā laika posmā, izmantojot dabā un skolā pieejamos resursus, jēgpilnu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Šajā mācību gadā Krimuldas vidusskolā notika 16 mācību stundas, kuras kopā izplānoja un vadīja divi pedagogi, tā attīstot prasmi pedagogiem sadarboties un liekot izglītojamajiem mācīties iedziļinoties.

7.a klase apvienotajā mācību stundā (bioloģija, matemātika) mēra pašu izveidoto laukumu lielumus un ar mikroskopiem meklē sugu daudzveidību tajos, vāc dabas materiālus

  

10.klase apvienotajā mācību stundā (Pasaules vēsture, sports)

Kompetence jeb lietpratība  ir indivīda gatavība dzīves darbībai mūsdienu mainīgajā pasaulē, spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās un adekvāti lietot mācīšanās rezultātus noteiktā kontekstā (izglītības, darba, personīgā vai sabiedriski politiskā). Atšķirībā no prasmes (prasme – spēja veikt uzdevumus jeb māka veikt darbību un risināt problēmas), kompetence jeb lietpratība ir kompleksa, tā ietver zināšanas, prasmes un attieksmi.