Zinātniski pētniecisko pētījumu uzdevums ir iegūt jaunus faktus un atrast jaunas likumsakarības, kuras varētu izmantot apkārtējo procesu un notikumu izskaidrošanai un kuri varētu interesēt sabiedrību. Mūsdienās zinātniskos rezultātus lielākoties iegūst nopietnās zinātniskās laboratorijās, kuras apgādātas ar dārgu un komplicētu aparatūru. Bet ko tad varētu darīt izglītojamais? Atbilde ir pavisam vienkārša – ir iespēja veikt zinātniski pētniecisko darbu, izmantojot skolā esošos materiālus, līdzekļus un laboratoriju darbarīkus, piederumus. Šāda vidusskolēnu darbība skolā īstenojas kā vispārējās vidējās izglītības programmas sastāvdaļa. To raksturo patstāvīga pētnieciska darbība dabas, sabiedrības vai humanitāro zinātņu jomā un to vada attiecīgās jomas pedagogs. ZPD mērķis ir sekmēt izglītojamo patstāvīgo un pētniecisko darba iemaņu attīstīšanu un nodrošināt individuālu, radošu pieeju izglītošanās procesā.


ZPD Uzdevumi

palīdzēt veidot iemaņas darbā ar zinātnisko literatūru, terminoloģiju, elektronisko literatūru u.c. informācijas avotiem;

apgūt prasmi izvērtēt, pamatot un prezentēt savu darbu;

padziļināt skolēna zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos;

iegūtās prasmes un iemaņas izmantot, studējot augstskolā;

izmantot dažādas pētniecības metodes, analizēt iegūtos rezultātus;

veidot skolēnos profesionālo ievirzi, kas sekmētu viņu nākamās profesijas izvēli.

Skolēni darbu strādā 2 gadus, darbu tēmas aptver lielāko daļu no mācību priekšmetu jomām.

Skolēnu uzdevumi ZPD izstrādes laikā: septembrī un oktobrī 10.klasē iepazīties ar skolas nolikumu par zinātniski pētniecisko darbību. Izvēlēties tēmu.