Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Krimuldas vidusskola piesakās uz projektu: “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta mērķis:
Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības:
Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Plānotie rezultāti:
Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

 

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

nakotne

Krimuldas vidusskola piedalās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Informatīvā plāksne (pdf)

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Pirmo apzināto informāciju mēs par karjeras veidošanās procesu iegūstam skolā, paralēli zināšanu apguves procesam.

Krimuldas vidusskola jau no pirmsākumiem ir iesaistījusi katru bērnu savas karjeras veidošanās procesā, līdz šim gan neakcentējot vārdu “karjera”. No marta beigām arī esam iesaistījušies projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kurš mums dod finansiālu atbalstu dažādu pasākumu un ekskursiju organizēšanā ar mērķi izzināt dažādas profesijas, gūt informāciju par tālākās izglītības iespējām gan pēc pamatskolas, gan vidusskolas beigšanas. Pozitīvi, ka varam veidot sadarbību ar G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem, iesaistot arī viņus atsevišķos pasākumos.

Lasīt visu rakstu!

Skolēni maija mēnesī iepazinās ar dažādām profesijām, apmeklējot dažādus objektus. (Lasīt!)

Tikšanās ar žurnālistu A. Bogustovu

Tikšanās ar žurnālistu U. Jokstu

Profesiju rīts – vecāki skolēniem stāsta par savu profesiju

Projektu nedēļā 5. – 11. klases prezentē savas profesiju mājas

 

2017.gada 14.novembrī skolēniem tika organizētas divas nodarbības “Es nākotnes darba tirgū”:

  1. 9.klases skolēniem kā atrast savu sirds profesiju;
  2.  10., 11.klases skolēniem kādas ir pieprasītākās spējas, prasmes un profesijas.

2017.gada 19.decembrī pasākums “Mana karjera kokrūpniecības jomā”, 8.-9.klašu un 10.-12.klašu izglītojamiem divas nodarbības “Meža nozare – Latvijas ekonomikas dzinējspēks” vada Kristaps Ceplis. Skolēni tiek iepazīstināti ar kokrūpniecības jomas daudzveidību, specifiku, darba ikdienu. izziņa, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū un gūt gandarījumu savā profesijā.

2018.gada 9.janvārī Interaktīvas nodarbības “Veidosim izpratni par profesijas izvēli” 1. un 2.klašu izglītojamiem pie Jolantas Priedes.

2018.gada 12.janvārī “Mana karjera kokrūpniecības jomā”, 8.-9.klašu un 10.-12.klašu izglītojamiem tikšanās ar kokrūpniecības nozares eksporta padomes koordinatoru Artūru Bukontu – karjera un izglītība meža nozarē no personīgās perspektīvas.

2018.gada 29.janvārī 7.a un alternatīvā klase karjeras pasākuma “Ražots Latvijā” ietvaros apmeklē lielapjoma rūpnieciskās šūšanas uzņēmumu SIA “Guntē” un SIA “Getliņi EKO”.

2018.gada 30.janvārī 6.b klase karjeras pasākuma “Ražots Latvijā” ietvaros apmeklēja saldumu ražotni IK “Snigal” un moderno, tehnoloģisko un videi draudzīgo sadzīves atkritumu poligonu un dārzeņu audzētāju SIA “Getliņi EKO”.

 

 

 

Baltu valstu literatūra

balti

Krimuldas vidusskola atbalsta Lietuvas skolu bibliotekāru ideju un iesaistāmies projektā Baltu valstu literatūra. Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību, uzlabot skolēnu lasītprasmi.

 

 

Sporto visa klase

sp

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai – ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

Projekts paredz katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu 3 fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu, papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā, saskaņā ar LSPA izstrādātu metodisko materiālu.

Projekta gaitā tika rīkotas draudzības sacensības, vērtētas skolēnu sekmes, noskaidrojot sešas labākās klases, kuras šodien Jelgavā sacentās finālsacensībās: Finālsacensību dalībniekiem bija jāveic ne tikai vairākas stafetes un jāatbild uz zināšanu konkursa jautājumiem, bet arī žūrijas locekļiem bija jārāda iepriekš sagatavots priekšnesums “Tikai mēs tā protam”.

Vērtējot gan skolēnu sekmes, draudzības sacensību rezultātus, kā arī finālsacenību rezultātus, kopvērtējumā 1.vietu izcīnīja Krimuldas vidusskolas 3.klases skolēni. Viņi balvā ieguva vasaras nometni Ventspilī kopā ar sporta skolotāja Airu Kurtiņu, klases audzinātāju Baibu Liepiņu., zelta medaļas un diplomus par dalību projektā, kā arī ceļojošo kausu.

 

Limbažu fonda projekts ,,Labdarības skola’’

fonds

2016. gada marta mēnesī Krimuldas vidusskola iesaistījās Limbažu fonda projektā ,,Labdarības skola’’. 1. martā skolā uz tikšanos ieradās Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Juris Salmiņš un Limbažu fonda valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane. Viņi pastāstīja par fonda darbību un aicināja skolēnus iesaistīties šajās aktivitātēs. Jau no pirmās dienas centāmies apzināt, ko varam izdarīt. Patiess prieks bija, ka mūsu skolas skolēni ar lielu degsmi iesaistījās ,,Labdarības skolas” aktivitātēs.

1.a klase un audzinātāja I.Rupeika veidoja koncertprogrammu un pavasarīgas dāvaniņas –puķu podiņus veco ļaužu mītnes ,,Pēterupe’’ ļaudīm. Lieldienās klase devās uz veco ļaužu mītni “Krimulda”, kur sniedza koncertu. Bērniem patika iepriecināt šos cilvēkus. Paldies pansionāta ļaudīm par laipno un sirsnīgo uz ņemšanu un jaukām pārsteiguma dāvaniņām!
1.b klase un audzinātāja I.Bērziņa devās uz Krimuldas novada Sociālo dienestu, kur nogādāja sarūpētās rotaļlietas, apģērbu un spēles maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.
2.a klase un audzinātājā V.Dankaniča izgatavoja grāmatzīmes aptiekas apmeklētājiem Raganā. Bērni iepriecina cilvēkus, kuri pērk medikamentus, lai drīzāk izveseļotos.
2.b klase audz. E.Kanberga apciemoja pensionārus Sunīšos un iepriecināja ar koncertu, pašgatavotām apsveikuma kartiņām, apgleznotiem māla podiņiem, puķu sēklām, aveņu tēju un ekoloģisku zemi – biohumusu. Lai darbošanās prieks kliedē vientulības sajūtu un ir prieks par pavasari!
3.a kl. un audz.B.Liepiņa ar skolēniem iesēja samtenes, kuras audzēs un stādīs skolas priekšā, lai visus iepriecinātu līdz vēlam rudenim.
3.b.kl. un audz Dz Grinberga šajā labdarības pasākumā iesaistīja arī vecākus un kopā izgatavoja putnu būrīšus spārnotajiem draugiem, tādējādi rūpējoties par vidi, kurā paši dzīvojam.
4.a, 4.b kl. un audz. I.Loka, N.Riherte sniedza koncertu Krimuldas bērnudārzā, kopīgi ar mazajiem bērniem veidoja origami figūras, skolēni iemācīja mazajiem jaunu rotaļu. Prieks par to, ka paši skolēni spēj parādīt, ko var un prot.
6.b kl. un audz. A.Podziņa piedalījās pavasara sakopšanas darbos zemnieku saimniecībā ,,Klāviņi’’. Paldies par iespēju palīdzēt un gardo zupu!
8.a. kl. un audz. A.Kurtiņa piedalījās atpūtas parka ,,Reiņa trase” pavasara sakopšanas darbos.
8.b kl. un kl. audz. I.Cielēna savu labo darbu veltīja savai skolai un veica labiekārtošanas darbus skolas pagrabā, tā uzlabojot skolas telpas. Kopīgais darbs vairāk saliedēja skolēnus un norūdīja veicot fizisku darbu.
9.a, 9.b kl. un audz I.Poēma, Dz. Ginta sarūpēja barību nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem un devās uz dzīvnieku patversmi ,,Līči’.
11.kl. un audz G.Bratuškina apciemoja tos kādreiz Krimuldas skolai tik nozīmīgos cilvēkus, kurus neesam satikuši ilgāku laiku. Tikšanās ar bijušajiem Krimuldas vidusskolas skolotājiem un darbiniekiem apliecināja, cik interesantas, mums saistošas lietas šie cilvēki var pastāstīt par mūsu skolu, cik svarīgas ir šādas tikšanās un cik nepatīkama ir vientulība. Mēs esam ļoti pateicīgi bijušajai skolas medmāsai Janīnai Ozoliņai, skolas darbiniecei Ligitai Caunei, skolotājai Antoņinai Mednei par sirsnīgajām sarunām. Skolotāja Medne novēlēja visiem Krimuldas vidusskolas skolotājiem un skolēniem: “Lai sirdīm netrūkst mīlestības, un darbos, mācībās lai vienmēr veiksme! Lai acīs atspīd vairāk prieka, un nogurums lai vienmēr svešs!”
Piedalīšanās projektā ,,Labdarības skola” veicināja mūsu skolas skolēnos līdzjūtību, iecietību un veidoja izpratni par dažādām sabiedrības problēmām, veidoja piederības sajūtu videi, kurā dzīvojam.

 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”

esf

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekts

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē.

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanai un tālākai attīstībai Krimuldas vidusskolas pedagogi ieguva 4. un 3. kvalitātes pakāpes.

  

„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

esf

ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) īstenošana
Pierīgas izglītības iestādēs

ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) tika īstenots no 2008.gada 3.aprīļa un noslēdzas 2011.gada 31.augustā.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde koordinēja projekta īstenošanu Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Carnikavas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada, Ķekavas novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ropažu novada, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada un Stopiņu novada vispārējās izglītības iestādēs. Katram novadam Studiju un zinātnes administrācija bija piešķīrusi noteiktu mērķstipendiju kvotu, kas aprēķināta atbilstoši 7.-12.klašu skolnieku skaitam attiecīgajā novadā.

 

 

“Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”

eraf

Iesaistoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, Krimuldas vidusskola iekārtoja mūsdienīgus, modernus dabaszinību un matemātikas kabinetus, kuri ir pieejami visiem izglītojamajiem no 1.-12.klasei. No pašvaldības u.c. finansējuma, materiāltehniskais nodrošinājums tiek atjaunots.